شماره حساب : ۰۰۰۰۴۳۰۳۴-۰۲۰-۱۰-۲۰۲۰

شماره شباء :  IR210780202010020000043034

شماره کارت :  ۵۴۹۱-۲۱۱۲-۴۷۱۰-۵۸۵۹

جهت دریافت شماره حساب  میتوانید عدد  ۷ را به سامانه ۳۰۰۰۷۲۹۰۰۰۰۵۱۷ ارسال نمایید .

اطلاعات حساب : بنام حامد نوری