با یک پنل پیامکی به تمام اهداف کاری خود برسید

آخرین تاریخ بروز رسانی : ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت : ۹:۴۵
  • تعرفه خطوط پیامکی کدهای ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵

جدول تعرفه

پیش شماره

پیش شماره

پیش شماره

پیش شماره

پیش شماره

پیش شماره

پیش شماره

پیش شماره

تعداد ارقام

کد ۱ سفارشی

کد ۱ غیر سفارشی

کد ۲ سفارشی

کد ۲ نیمه رند

کد ۲ رند

کد ۲ خیلی رند

کد ۳ سفارشی

کد ۵ سفارشی

۱۵ رقمی

استعلام

۱۵.۰۰۰ تومان

۱۴ رقمی

۶۵.۰۰۰ تومان

۳۸.۰۰۰ تومان

۳۵.۰۰۰ تومان

۲۰.۰۰۰ تومان

۱۳ رقمی

۹۴.۰۰۰ تومان

۵۵.۰۰۰ تومان

استعلام

۳۸.۰۰۰ تومان

۱۲ رقمی

۲۲۰.۰۰۰ تومان

۱۲۰.۰۰۰ تومان

۴۵۰.۰۰۰ تومان

۴۵۰.۰۰۰ تومان

۵۰۰.۰۰۰ تومان

۱۸۱.۰۰۰ تومان

۸۰.۰۰۰ تومان

۱۱ رقمی

۳۰۰.۰۰۰ تومان

۱۵۰.۰۰۰ تومان

۵۴۸.۰۰۰ تومان

۹۰۰.۰۰۰ تومان

۹۶۰.۰۰۰ تومان

استعلام

۱۵۰.۰۰۰ تومان

۱۰ رقمی

۶۱۰.۰۰۰ تومان

۲۲۰.۰۰۰ تومان

۷۳۰.۰۰۰ تومان

۹۶۰.۰۰۰ تومان

۱.۴۳۰.۰۰۰ تومان

۲۱۵.۰۰۰ تومان

۲۰۰.۰۰۰ تومان

۹ رقمی

۸۰۰.۰۰۰ تومان

۵۰۰.۰۰۰ تومان

۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

۱.۳۶۰.۰۰۰ تومان

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان

استعلام

۲۶۰.۰۰۰ تومان

۸ رقمی

۳.۷۵۰.۰۰۰ تومان

۱.۶۳۰.۰۰۰ تومان

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۲.۱۳۰.۰۰۰ تومان

۳.۴۲۰.۰۰۰ تومان

۷.۶۲۰.۰۰۰ تومان

استعلام

استعلام

۷ رقمی

استعلام

استعلام

استعلام

استعلام

۶ رقمی

استعلام

استعلام

استعلام

استعلام

آخرین تاریخ بروز رسانی : ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت : ۹:۴۵
  • تعرفه خطوط پیامکی کدهای ۲۱۰۰۰ ، ۰۲۱ ، ۰۲۶

جدول تعرفه

پیش شماره

پیش شماره

پیش شماره

تعداد ارقام

کد ۲۱۰۰۰ سفارشی

کد ۰۲۱ سفارشی

کد ۰۲۶ سفارشی

۱۵ رقمی

۱۴ رقمی

۹۰.۰۰۰ تومان

۱۳ رقمی

۹۸.۰۰۰ تومان

۱۲ رقمی

۱۱۰.۰۰۰ تومان

۱۱ رقمی

۲۱۰.۰۰۰ تومان

۱۰ رقمی

۳۶۰.۰۰۰ تومان

۳۰.۰۰۰ تومان

۳۰.۰۰۰ تومان

۹ رقمی

۵۳۰.۰۰۰ تومان

۸ رقمی

۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

۳۷۰.۰۰۰ تومان

۷ رقمی

۷.۱۰۰.۰۰۰ تومان

۳۰.۰۰۰ تومان

۶ رقمی

۴۵۰.۰۰۰ تومان

نکات مهم

  •  شماره هایی که توسط شما درخواست میشوند سفارشی و شماره ها یی که بصورت تصادفی ارائه میشوند غیر سفارشی هستند .
  • شماره های اختصاصی به مدت ١ سال فعال خواهد بود و بعد از ١ سال در صورت نیاز تمدید میشود . ( هزینه تمدید با توجه به جدول تعرفه با احتساب تخفیف سالیانه بر عهده مشتری خواهد بود )
  • تمامی قیمت ها به تومان ، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به قیمت تمام شده می باشد.
  • تخفیفات خرید بسته های شماره را میتوانید در جشنواره مشاهده نمایید .